Makale

Ahmet Hamdi AKSEKİ

Ahmet Hamdi AKSEKİ

1887 YILINDA Akseki’de doğmuştur. Babası Nahiye camimin imamı Mahmud Elendi idi. İlk tahsilini Güzelsu’nun Mecidiye Medresesinde Abdurrahman Efen-Ğ’nin dersleriyle tamamlamıştır. Ö-demişli İsmail Efendi ve Karamanlı Süleyman Efendizade Hasif Efendilerden Arapça, Farsça ve diğer dini ilimleri okudu. Süleymaniye Medresesi Kelam ve Hikmet şubesinden de icazetnameye hak kazandı. Darul-Fünun İlahiyat Fakültesine de devam etti. Ingilizceye de vukufiyeti vardı. Tahsil hayatı sonunda ulum-u aliye ve âliye icazetnamesi ve Süleymaniye Medresesi icazetnamesine sahip oldu.
Ahmed Hamdi Akseki’nin memuriyet hayatı, 17Mart 1916 tarihinde Mekteb-i Bahriye-i Şahane Akaid-i Diniye Muallimliği ile başladı. Şer’iye ve Evkaf Vekâleti Tedrisat Umum Mü-dürlüğü ve Darul-Fünun İlahiyat Fakültesi Hadis ve Tarih Mü-denisliği görevlerinde bulundu. 26 Nisan 19241e Diyanet İşleri Riyaseti Müşavere Heyeti Azalığına tayini yapıldı, 21.7.1939 tarihinde de reis muavinliğine getirildi. Nihayet 29 Kasım 1947de Diyanet İşleri Reisliğine atandı. Ölüm tarihi olan 9 Ocak 1951 tarihine kadar bu hizmetini devam ettirdi.
Arapça, Farsça ve İngilizce bilen A. Hamdi Akseki "Ruh ve Bakâyı Ruh" adlı tezi ile doktorasını tamamlamış ve çok sayıda ilmî eserler vermiş bir âlimdi. Her seviyede insana seslenen 60’a yakın eseri vardır. En önemlilerinden 1. İslâm Dini, 2. Ahlâk İlmi ve İslâm Ahlâkı, 3. Yeni Hutbelerim, 4. Askere Din Kitabı.