Makale

Mehmet Şerefettin YALTKAYA

Mehmet Şerefettin YALTKAYA

1879 ’da istanbul’da doğdu. Babası, Cenah Mehmet Paşa Camii hatip ve imamı, Seyyid Hafız Mehmet Arif Efendidir. Dokuz yaşında hafız oldu. Orta tahsilini Davutpaşa Rüştiyesinde ve Darul-Mualliminde yaptı. Bilahare istanbul’daki ilmiye sınıfının ileri gelenlerinden dersler alarak icazetnameye hak kazandı.
1909’da Bandırma Numune Mektebi Rüştiyesi Muallim-i Evvelliğine tayin edilerek öğretmenlik hayatına başlamış oldu. 8 Mayıs 1924 te DarülFünun İlahiyat Fakültesi Kelâm Tarihi Müderrisliğine tayin olunarak üniversiteye geçti. 1 Eylül 1931’e kadar sürdürdüğü bu görevden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İslâm Tetkikleri Enstitüsü İslâm Dini ve Felsefesi Ordinaryüsü oldu. Nihayet 14 Ocak 1942’de Diyanet İşleri Reisliğine getirildi ve ölüm tarihi olan 23 Nisan 1947 tarihine kadar bu görevde kaldı.
M. ŞerefedĞn Yaltkaya çeşitli gazete ve dergilerde şiir ve makaleler yayınladı. Çok sayıda ilmî, inceleme eser ve makaleleriyle irfan hayatına katkıda bulundu.