Makale

ALLAH SEVGİSİ

ALLAH SEVGİSİ

Talip ULUŞAN

Sevgi, insana özel bir duygudur. İnsan sevgisiyle hayat bulur. Sevgi duygusu insanda doğuştan mevcuttur. Zira küçük çocuklarda bile anne, baba ve kardeş sevgisi bulunur. Çocuk büyüdükçe onun sevgi duygulan gelişir. Sevdiği şeyleri içine alan çevre gittikçe genişler. Sevdiği şeylerin sayısı gün geçtikçe artar.
İnsan, insanları, hayvanları, kuşları ağaçlan ve çiçekleri sever. Çünkü insan gördüğü her güzel şeyi sever, sevmelidir de. Zira sevmek insana ümit verir. İnsanın çalışma ve dayanma gücünün artırır. İnsanın başarıya ulaşmasını sağlar ve insanı hayata bağlar.
Çok güzel bir sanat eseri gördüğümüz zaman o esere ve onu yapan sanatkâra hayranlık duyarız. O sanatkârı görmesek ve bilmesek bile ona karşı sevgi duygulan ile dolar, taşarız. Asırlar önce güzel ve kalıcı sanat eseri meydana getiren ve insanlığa armağan olarak bırakan sanatkarlara büyük bir saygı duymaktayız. Durum bu olunca sevdiğimiz şeylerin hepsini yokken var eden, her eserini en güzel şekilde süsleyen yüce Allah’ı da elbette sevmeliyiz. Hem de çok seveliyiz. Çünkü bizleri de sevdiklerimizi de yaratan O’dur. “
Yaratılanı severim.
Yaratandan ötürü.” Sözü bu gerçeği anlatmak için söylenmiştir. Yeri göğü yaratan, ağaçlan donatan, her yeri en güzel şekilde düzenleyen ve her varlığa en güzel şekli veren Rabbimiz’i sevmek bizim hem insanlık hem de Müslümanlık görevimizdir.
İnsandaki sevgi daima gelişmelidir, İnsan, mecazi sevgiden hakiki sevgiye geçmelidir. Eserden müessire giderek, varlık sevgisinden Allah sevgisine doğru ilerlemelidir. Şimdi sizlere bu konuyu daha güzel anlatan bir şiirimi sunuyorum.

SENİ SEVİYORUM RABBİM
Seni seviyorum Rabbim,
Hem de çok seviyorum.
Gece, gündüz hamdederek.
Daim seni övüyorum.

Önceden annemi, babamı.
Ve kardeşlerimi sevmiştim.
Düşündüm ki, bunların hepsini,
Elbet bana sen vermiştin,
Şimdi seni seviyorum Rabbim,
Hem de çok seviyorum.

Senden başka kimi sevsem,
Elbet bir gün yok olacak.
Sonunda herkes ölecek.
Yalnız Ulu Rab kalacak.
Seni seviyorum Rabbim,
Hem de çok seviyorum.

Sevgimi ispat için,
Emrini tutacağım.
Ya Allah diye kalkıp,
Bismillah ile yatacağım.
Seni seviyorum Rabbim,
Hem de çok seviyorum.

İnsanlar yakınlarına sevgi göstermede genellikle şu iki kurala uyarlar:

1. Kendisine daha yakın olanı çok sevmek.
2. Çok iyilik ve yardım edeni daha çok sevmek. Bu kuralların her ikisine göre de insan en çok Allah’ı sevecektir. Çünkü bize en yakın olan Cenab-ı Allah’tır. Bize bizden daha yakın olan, içimizden geçen duygu ve niyetlerimizi dahi bilen O’dur. Yüce Mevlâ Kur’an-ı Kerim’de mealen şöyle buyuruyor:
“And olsun insanı biz yarattık. Nefsinin ona ne vesveseler verdiğini de biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız." 1
“Allah, gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin gizli sırlarını bilir.” 2
İnsanlara en çok iyilik ve yardım eden yine Yüce Mevlâ’dır. Bu gerçeği de Kur’an şöyle açıklıyor: “Allah istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah’ın nimetlerini saymaya çalışsanız, onları sayıp bitiremezsiniz. Gerçekten insan çok zalimdir ve nankördür.”<31
Bizlere sayılamayacak kadar çok, tarif edilemeyecek kadar büyük nimetleri veren ve bizlere daima iyilik ve yardım eden Allah’ı sevmeli değil miyiz? Allah sevgisiyle ilgili olan ayet ve hadislerde bizlere Allah’ı sevmemiz emrediyor. Bir ayette şöyle buyuruluyor: “İnsanlardan kimi de Allah’tan başkasını (putları) O’na ortak, denk tutarlar. Allah’ı sever gibi onları severler. İman eden kimselerin Allah’a olan sevgisi ise daha kuvvetli ve devamlıdır.” 41
Allah sevgisinin üstünlüğünü belirten hadisler de vardır. Onlardan birinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) şöyle buyuruyor:
“Amellerin en faziletlisi Allah’ın sevdiklerini sevmek, sevmediklerini de sevmemektir. ” 5
Seven insan sevdiğini ispat etmelidir. Sevginin ispat edilmesi için sevenin sevdiği için fedakârlıkta bulunması gereklidir. Halk arasında sevgi için yapılan bazı fedakârlık örnekleri hep anlatılır durur. En çok Allah’ı seven Müslüman bu sevgisini ispat için neler yapmalıdır? Bu sorunun cevabını Kur’an-ı Kerim bize şöyle bildiriyor:
(Resulüm) şöyle de: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki; bu takdirde Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Zira Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.”6
Cenab-ı Hakk’ı seven Müslümanlar Allah’a ve O’nun elçisi Hz. Muhammed(s.a.s.)’e itaat etmelidir. Ayrıca, bu müslümanlar sahip oldukları zenginlik ve her türlü imkanı Allah rızası için hayır yollarında harcayacaklardır. Bu gibi ibadet ve hayırları işlemek bir fedakârlıktır. Bu fedakârlık da kulun Rabbini sevdiğini ispat etmeye yetecektir.
“Seven sevdiğinin sözünü tutar." Deyimi bize bu gerçeği ne güzel anlatıyor. Bu kaideye göre sevenler sevdiklerinin istediğini yerine getireceklerdir. Allah’ın emirlerini tutmadan ve O’nun yasaklarından sakınmadan Allah’ı seviyorum demek kuru bir sözden ileri geçemez. Bu sözü söylemek, ispat edilmesi gerekli olan bir iddiayı ileri sürmek gibidir. Bu iddianın ispatı ise kişinin yapacağı iyi amel ve hareketlerle olacaktır. Zira Peygamber Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyuruyorlar:
“Kim Allah için sever, Allah için sevmez, Allah için verir ve Allah için vermezse (yani yaptığı şeyi Allah için yaparsa) imanı kemale ermiştir.” 7
Sevmek gönül işidir. Bunun için zorla sevgi olmaz. İnsanlar gördükleri ve bildikleri şeyler arasından çok beğenip takdir ettiklerini severler. Buna göre gönlümüze dolacak olan Allah sevgisinin kapısını din eğitimi açacaktır. Çünkü yüceler yücesi olan Allah’ı bize bu dersler öğretecektir.
Çocuklarımıza ve gençlerimize önce Cenab-ı Allah’ın zatında ve sıfatlarında tek olduğunu, Yüce Mevlâ’nın en güzel isimlere ve kemal sıfatlara sahip bulunduğunu öğretmeliyiz. Rabbimizin, kullarına karşı sonsuz merhamet ve bağışlama sahibi olduğunu belirtmeliyiz. Böylece onların gönüllerine Allah sevgisinin yerleşmesini sağlamış oluruz. Küçük yaşlarında çocuklarımıza bu sevgiyi verebilirsek onlar büyüdükçe sevgi duygulan daha da gelişecektir. Bir fidanın seneler geçtikçe büyüyüp, çok güzel meyveler verdiği gibi onlar da büyüyünce faydalı insanlar olacaklardır.
Allah’ı seven Müslüman Allah’ın sevdiklerini de sevecektir. Rabbimiz kimleri sevdiğini Kur’an’da bildirmiştir. Mevlâmızın sevdiği ve kitabında övdüğü kimseler şunlardır:
1. Melekler.
2. Peygamberler.
3. Veliler.
4. Şehitler.
5. Bilginler.
6. Günah işlemeyen salih mü’minler.
Bütün Müslümanlar bunları seveceklerdir. Bunları severek ve faziletli kimseleri örnek alarak, güzel ameller işlemekle bizler Allah’ın sevgisini kazanacağız. Alemlerin Rabbi’nin sevgisini kazanmak bize çok şey kazandıracaktır. Bu ilahi sevgiyi kazanmak bize dünya ve ahirette mutlu olmanın kapılarını açacaktır. Bu gerçeği sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde şöyle bildiriyorlar:
“ Allah Teala bir kulu severse, Cebrail’e:
- Ben filanı seviyorum, onu sen de sev, diye emreder. Cebrail de onu sever ve göktekilere seslenip:
- Allah filanı eviyor, sizler de seviniz, der. Bunun üzerine göktekiler onu severler. Sonra da onun sevgisi yeryüzündekilerin kalplerine yerleşir.”8
Allah’ı sevmek ve Allah tarafından sevilmek Müslümanların ulaşabilecekleri üstün bir başarıdır. Gönüllerdeki sevgi boşluğunu en güzel şekilde dolduracak şey budur. Sevgi her kapalı kapıyı açar, hele bu sevgi Allah sevgisi olursa, o her iyiliğin kaynağı olacaktır. Mevlâ’dan dileğim: gönlünüz sevgiyle dolsun Allah’ın selâmı üzerinize olsun.

1- Kaf. 16.
2- Mii’min, 19.
3- Ibrahim, 34.
4- Bakara, 165.
5- Ebu Davul, 4599.
6- Al-i Imran, 31.
7- Feîhü ’l-Kebir, 3/149.
8- Riyazü’s-Salihin, C. 1. Sh. 418.