Makale

Doç. Dr. Esat KILIÇER

Doç. Dr. Esat KILIÇER
(Üye)
1928’de Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Kayseri’de yaptı. 1949’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine kaydoldu. Bu fakülteyi 1953te birincilikle bitirdi. Eylül 19531e İslâm Hukuku Asistanı oldu. 1956’da Türk-lrak Kültür Antlaşmasından yararlanarak 2 yıl için Bağdat’a gönderildi. Orada Edebiyat-Fen Fakültesindeki Arapça derslerine devam etti. Bu arada Ankara’ya gelerek Ağustos 1957’de ’İslâm Fıkhında Rey Taraftarları’ adlı tezini pekiyi derece ile vererek İlahiyat doktoru oldu. Ocak 1966’da 6 ay süre ile Londra’ya gönderildi. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’na üye seçildi ve Mart 1966’da bu göreve başladı. Aynı yıl ek görev olarak Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü Tefsir Öğretmenliğine atandı. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeliğinin 1970’de Danıştay’ca iptal edilmesi üzerine, bir yıl kadar Ankara Merkez Vaizliği görevinde bulundu. Şubat 1971’de yeniden İlahiyat Fakültesi İslâm Hukuku Asistanlığına atandı. 1976’da öğretim görevlisi, 1982’de yardımcı doçent, 1984’de doçent oldu. Halen aynı fakültede İslâm Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.
ESERLERİ:
1- İslâm Fıkhında Rey Taraftarları (doktora tezi) Ankara’da 1961 ve 1975’de basılmıştır.
2. Amerika Birleşik Devletlerindeki İslâm Sanat Eserleri Kol-leksiyonları, Dr. Abdullah Çağatayîoen tere. İlahiyat Fak. yayını Ank. 1962.
İslâm Hukuku konusunda yayınlanmış makalelerinden bazılarının isimleri şunlardır.
■ Hanefi Mezhebi (Türk Ansiklopedisi Maddesi)
■ Kemalpaşazade’nin Aile Hukuku ile ilgili bazı fetvaları, İlah. Fak. Der. XIX, 83-95, Ank. 1973.
■ Fıkıhcı Olarak Ibn Kemal, Şeyhülislam Ibn Kemal, s. 189 196, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ank. 1986.
■ İmam Azam Ebu Hanile, Diy. İşi. Başk. Der. VII, 148 150, Ank. 1968.
■ TûsPden Önceki Iran FakiMeri, Prof. Dr. Hamidullah’dan tere. Diy. İşi. Bşk. Der. XI/6, s.329-337 - Arik. 1972.
■ İslâm Fıkhının Hususiyetleri, Dr. M. Yusuf Musa’dan Tere. İslâm Mecmuası, 11/27, IVI28, IV/29, Ank. 1959 -1960.
■ Serahsi’nin Hayatı ve Eserleri Hakkında Bazı Notlar, Prof. Dr. Joseph Schacht’dan tere. es-Serahsi Armağanı, s.7-13, İlahiyat Fak. Yay. Ank. 1965.
- /söm Hukukunda Hadisin Yeri, Prof. Dr. M. Zübeyr Sıddı-ki’den tere. İlah. Fak. Der. XII, 113-117, Ank. 1964.
■ İslâm’da Kanun Koyma ve İçtihat, Ebu’l-Alâ Mevdudiden tere. Özlem Dergisi Sayı 2,3 ve 4 İzmir 1962.