Makale

TÜRKİYE’NİN EN YAŞLI ÂLİMİ VE KURRÂSI DA GÖÇTÜ

Büyük ve Acı Bir Kayıp:

TÜRKİYE’NİN EN YAŞLI ÂLİMİ VE KURRÂSI DA GÖÇTÜ

102 yaşındaki Kalecikli Hoca Zühdi Efendi (M. Zühdi Atalık) 6.5.1968 Pazartesi günü çok sessizce âhirete intikal eyledi

Merhum Hoca Mehmed Zühdi Efendi 1387 Hicri yılında Kalecik’te doğdu. Babası Hoca Mehmed Şükrü Efendi’dir. Halen Türkiye’nin en yaşlı âlimi ve Reisül-kurrâsı iken vefatı, çok büyük boşluk bırakan büyük bo­camız Zühdü Efendi Bâyezid Dersiamlarından, Fetvahane ve Huzûr der­si hocalarındandı. İlk tahsilini İstanbul’da Ayasofya Mektebinde ikmâl et­tikten sonra medreseye intisâb etti. Orada pederi ve diğer ulemâdan tahsilini tamamladı. İlk vazife olarak, yevmiye 130 akçe ile 1310’da Köprülü Mehmed Paşa Türbesi Şeyhü’l-Kurrâlığı’na tâyini yapıldı. 1313’te kendi­sine Edime Müderrisliği tevcih olundu. 1321 yılında 95 kuruş maaşla Bâyezid Dersiâmlığı’na, 1326’da İstanbul Müderrisliği’ne, 1327’de Fetvâhâne Mülâzımlığı’na, 1328’de Müsevvid’liğe, 1334’de Huzûr-ı Hümâyûn Ders Muhâtablığına, 1336’da, Müstahzır ve Muharrir-i Fetâvâ vazifesine getiril­di.. Cumhuriyetten önce bu kademelerde bulunan Melımed Zühdü Hoca ay­nı zamanda Müciz Dersiamlardan ve Dârülhilâfet-ül-âliyye Müderrislerin den olarak iki defa icazet vermiş ve pek çok talebe yetiştirmiştir. Cumhu­riyet devrinde Üsküdar Müftü Müsevvidliği vazifesini ifâ ederken 1940’da tekaüd olmuştur.

Yaşı, başı, ünü tecrübeleriyle din âlimlerimiz arasında ün salan merhûmun henüz tabedilmemiş bâzı eserleri mevcuttur.

Merhum Zühdü Efendi Hoca’mn sessizce ufûlü ıneslekdaşları ve tanı­yanları arasında derin teessür uyandırmıştır.

Merhum üstâzın husûsî hayâtı, mizacı ve karakteriyle alâkalı husus­ları diğer bir yazımızda bildirmek üzere muhterem okuyucularımıza, de­ğerli din mesleki ricaline, mevcud Dersiamlarımıza ve kederdide âile efra­dına Allahu Teâlâ Hazretlerinden başsağlığı diler, rahmetliye de Cenâb-ı Hak’dan mağfiret dileriz.

H. Fikri AKSOY