Makale

KUR’ÂN-I KERİMİN NÜZULÜNÜN 1400. YILI

KUR’ÂN-I KERİMİN NÜZULÜNÜN 1400. YILI

M. Şevki ÖZMEN

İslâm Dîni’nin temel Kitabı, ana kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm, 1400 sene evvel, Levh-i Mahfûz’dan, Peygamberimiz Efendimiz Muhammed Mustafâ’ya —Salât ü Selâm kendilerine, âl ve ashâbına olsun— kısa sû­reler, âyetler hâlinde, vahy yoliyle nâzil olmuştu.

Bu mübârek Kitâb’ın nüzûlü sırasında, insanlar insanlıklarını unut­muş, adetâ düşünen, konuşan, akıllı, zekâlı, iradeli birer hayvan dereke­sine düşmüş bir durumda idiler. Daha önceki semâvî kitaplar tahrif edil­miş, Tevhîd Dîni silinmiş, hakkın yerini kuvvet, adlin yerini zulüm, ilmin yerini cehil, Tevhîd’in yerini şirk ve putperestlik almıştı. Zayıflar, güç­süzler ezilmeğe mahkûm, kadınlar perîşân halde idiler, içki, kumar, fuhuş taşkın ve yaygın bir hal almıştı.

İşte tam bu sırada İlâhî rahmetin bir tecellîsi olarak, Resûlullah Efendimiz’e inmeğe başlayan sûreler, âyetler, insanlığı saran cehil, zulüm, şirk bulutlarım yavaş yavaş kaldırmış; cehlin yerine ilmi, zulmün yerine adli, kuvvetin yerine hakkı, vahşetin yerine medeniyeti ikâme etmişti, insan­lık bugün ilimde ve medeniyette eriştiği yüksek seviyeyi Kur’ân’a borçludur.

Böylesine mübârek, böylesine mukaddes Kitâbımız Kur’ân-ı Kerim’in nüzûlünün 1400. yılı münâsebetiyle 1968 Nisan ayı ortalarında Madras’da bulunan “İslâm Edebiyatı Derneği” bir hâtıra yayım çıkarmayı düşün­müş ve bu yayına konulmak üzere tanınmış şahsiyetlerden mesajlar is­temiştir.

1400 seneden beri, değil bir âyeti; bir harfi, hattâ bir noktası, bir harekesi bile değişmemiş bulunan, 1400 senedenberi ilâhî aslını aslâ kay­betmeden Resûlullah Efendimiz’e indirildiği şekilde ellerimizde bulunan ve bundan böyle de kıyâmete kadar asliyyetini ve sâfiyetini aslâ kaybetmiyeeek olan yüce Kitâbımızın bu mes’ud yıldönümünün milletimize, va­tanımıza ve bütün İslâm ve insanlık dünyâsına hayırlı olmasını Cenâb-ı Hak’dan dileriz.