Makale

DİN DÜŞMANLARINA KARŞI AVUSTURYA CEZA KANUNU

DİN DÜŞMANLARINA KARŞI AVUSTURYA CEZA KANUNU

Hakkı MAVİŞ

VİYANA

Avusturya’da din, tamamiyle din düşmanlarının anlayışına, insafına ve merhametine terkedilmiş değildir. Basılan kitaplarda, mecmualarda ve günlük gazetelerde dîne ve bu dîne inanan cemaata, din adamlarına veya dînî okullara karşı hakaret-âmiz tek bir cümleye raslamak mümkün de­ğildir. Keza verilen konferanslarda, beyanatlarda da halkın dînî hissiyatını rencide edebilecek bu nevî fikirlere raslanmaz. Çünkü Devlet, bu gi­bi suçları işleyenlere karşı gayet sert ve isabetli kanunî müeyyideler koymuştur. Bu sebepten dîne inanan, inanmayan bütün gazeteler, yazar­lar, üniversite profesörleri, siyasî partiler hâsılı bütün halk dîne karşı saygılı olmak mecburiyetindedirler. Hal böyle olunca dînin siyâsete ve şahsî menfaatlere âlet edilmesi gibi şeyler de mevzûubahis olmuyor, dolayısiyle dînin din olarak kendi hâlinde rahat bir şekilde kalması sağ­lanmış oluyor.

Avusturya Ceza Kanunu’nun (Österreichisches Strafgesetz) 50 ve 51 inci sayfalarında Allâh’a, dîne ve ibâdetlere karşı işlenen suçlar ve bunlara verilen cezalar:

Dîni bozmak:

“Madde 122 — Dîni ihlâl suçları:

a) Konuşmalariyle, hareketleriyle, matbû eserleriyle veyâhut da neşredilmiş yazılariyle Allâh’a hakaret edenler,

b) Kanunen tanınmış bir dînin âyinlerini bozanlar veya dînî âyin­lerde kullanılan eşyalara tahkir edici kötü muâmelede bulunanlar veya­hut da hareketleriyle, konuşmalariyle, basılı eserleriyle ve neşredilmiş yazılariyle dîne âlenen hakaret edenler,

c) Bir Hıristiyanı, Hıristiyanlıktan ayrılmağa teşvik edenler,

d) Dinsizlik propagandası yapanlar (veya Hıristiyan dînine mu- hâlif, dînî fikirler için propaganda yapanlar) dîni ihlâl suçlarını işlemiş olurlar.”

Ceza:

“Madde 123 — Dîni ihlâl etmekle halkın hissiyâtmı rencîde edenler veya herhangi bir kimseyi hareketlerine iştirak ettirenler veyahut da bu nevî teşebbüsleriyle umûmu tehlikeye sokanların faâliyetleri suç sayıla­rak bir ilâ beş seneye kadar ağır hapis cezâsına mahkûm edilirler. Şu kadar ki, onların gösterdikleri kötülük veya sebebiyet verdikleri tehlike fevkalâde büyük ise, cezalan 10 sene ağır hapis olacaktır.”

“Madde 124 — Bir kimsenin dîni ihlâle matuf olan hareketi yukarıda gösterilen faaliyetlerin hiçbirine girmediği takdirde onun cezası 6 aydan bir seneye kadar hapis olacaktır.”

Halk tabakaları arasında düşmanlığa teşvik suçlan:

Avusturya’da dinler, mezhepler, kabileler, ırklar ve çeşitli halk ta­bakaları arasında düşmanlığa teşvik ederek milleti birbirine düşürmek yasaktır. Fakiri zengine, köylüyü şehirliye, işçiyi memura karşı tahrik ederek millî birliği ve beraberliği bozmak suç sayılır.

Nitekim Avusturya Ceza Kanununun (Österreichisches Strafgesetz) 102 nci sayfasında bu husus gayet sarih olarak tebarüz ettirilmiştir.

“Kabilelere, cemaatlara, birliklere, vs.’ye düşmanlık göstermek”:

“Madde 302 — İnsanları kabilelere, cemaatlara veya onlardan baş­ka cemiyetlere, sınıflara, muayyen bir mesleğe mensup olanlara veya ka­nunen tanınmış olan birliklere düşmanlık göstermeğe tahrik edenler, memleketin içinde oturanları birbirine düşman olan gruplar teşkiline teşvik edenlerin faâliyetleri suç sayılır ve bu faaliyetleri daha ağır bir suç teşkil etmediği takdirde, 3 ilâ 6 aylık hapse mahkûm olacaklardır (yâni daha ağır hallerde daha fazla cezâ verilecektir)

Din görevlilerine, dînî müesseselere, ibâdethânelere ve cemâata ha­karet suçları:

Avusturya’da Devletçe meşruluğu kabul edilen kiliselere, din görev­lilerine, dînî müesseselere ve cemaata ve cemaatın inançlarına, örf ve âdetlerine yazı ile veya sözle hakaret etmek suç sayılır. Bu husus Avus­turya Ceza Kanununun (österreichisches Strafgesetz) 103 üncü sayfa­sında aynen şöyle belirtilmiştir:

“Kanunen tanınmış olan bir kiliseye veya cemaata hakaret”:

“Madde 303 — Devletin kanunlarına göre tanınmış olan bir kilise veya cemaatın inançlarım, âyinlerini, tesislerini, örf ve âdetlerini birçok kimselerin huzûrunda veya yayınladığı resim ve yazılar ve her türlü neş­riyatla âlenen alay edenler veya onlara hakaret edenler, dînî bir âyin icra eden din görevlilerine hakaret eden veya dînî bir âyin esnâsında edep dışı hareketlerde bulunan her kimsenin davranışları suç sayılarak bu gibi kimseler bir aydan 6 aya kadar ağır hapse mahkûm edilirler. Şu kadar var ki, sözü geçen davranışlarla dînî bir âyini bozan her kimsenin yaptığı hareket suç sayılır.”

Sapık mezhepleri yayma suçları:

Avusturya’da Devletçe kabûl edilmemiş olan mezheplerin kurulması veya yayılması için yazı ile veya sözle propaganda yapmak suç sayılır. Nitekim bu hüküm Avusturya Ceza Kanununun (österreichisches Straf­gesetz) 103 üncü sayfasında şöyle açıklanmaktadır:

“Hükümetçe câiz görülmeyen bir mezhebin teşviki”:

“Madde 304 — Hükümetçe câiz görülmeyen bir mezhebin kurulma­sı veya yayılması için toplantılar yapan, konferanslar veren, makaleler neşreden, böyle bir mezhep için propaganda yapan veya bu maksatla herhangi bir davranışta bulunanların faaliyetleri suç sayılarak bir ilâ üç aya kadar hapse mahkûm edilecektir.”