Makale

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Basın Açıklaması

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULUNDAN

T.C.
BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
Basın Açıklaması

(25.01.2006)

Başkanlığımız, İstanbul Çamlıca’daki bir camide bir grup tarafından sürdürülmek istenen bir uygulama bağlamında, aşağıdaki açıklamayı yapmayı gerekli görmüştür:
İnanç esasları ve ibadetler, dinlerin ana öğeleri ve tanımlayıcı unsurlarıdır. Dinlerin içtihada açık pek çok öğretisi olmakla birlikte, temel inanç esaslarında ve insanla Allah arasındaki ilişkileri düzenleyen ve bireyin Yüce Yaratana bağlılığını simgeleyen bir dizi davranışlardan ibaret olan ibadetlerle ilgili hükümlerde değişiklik olmaz. İnanç esasları ve ibadetlerde belirleyici olan, dini tesis eden Yüce Allah’ın hükümleri ve Hz. Peygamberin bu alandaki söz ve uygulamalarıdır. Bunların, insanların manevî yücelmelerini sağlamak ve ruhî tekamüllerini temin etmek için her zaman ve mekânda muhafaza edilmesi bir zorunluluktur.
Kur’an ve Sünnet gibi dinin temel kaynaklarında açıkça belirtilen, Hz. Peygamberin uygulamaları ile şekil ve muhteva kazanmış, İslâm bilginlerinin görüş birliği ile hem şeklinde hem de muhtevasında birlik sağlanarak günümüze kadar gelmiş ibadetlerin şekli ve kuralları üzerinde tartışmak ve bu çerçeve dışında alternatifler üretmek, dinen doğru ve kabul edilebilir olmadığı gibi hiç kimseye de bir fayda sağlamayacaktır.
ibadetlerin yerine getirilmesinde, ayrıntıda da olsa, kadınlar için ayrı erkekler için ayrı şekil ve kuralların önerilmiş olmasını, kadınların başlarını örterek ibadet etmeleri veya kadınların erkeklerle farklı saflarda ibadet etmeleri kuralını, kadınların aleyhine hükümler olarak yorumlamak, dinin bireysel, toplumsal ve evrensel gayelerini bilmemekten kaynaklanan bir yanlışlıktır. Din konusunda, dininin aslî kaynaklarında yer alan hükümleri, sağlıklı ve doğru dinî bilgiyi, Müslümanların on dört asırlık dinî tecrübe ve uygulamalarını göz önüne almak, sübjektif ve temelsiz yorumlardan olabildiğince kaçınmak ve bunlara itibar etmemek gerekmektedir.
Din İşleri Yüksek Kurulumuzun kadınların erkeklerle aynı safta namaz kılmasının ve başı açık namaz kılmasının dinen uygun olmadığı hususunda yukarıdaki ilkeleri gözeterek farklı tarihlerde aldığı kararlar, Başkanlığımız web sayfasında yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI