Makale

Kutlu Doğum'un Manevi Atmosferinde

başyazı

Kutlu Doğum’un Manevi Atmosferinde

Yüce Allah’ın insanlığa en büyük ihsanıve rahmeti olan Hz. Peygamber(s.a.s.), insanı insan yapan erdemlerinve değerlerin odaklandığı yüce bir şahsiyet-tir. İslâm’ın öngördüğü kamil insan modelionun hayatında tecessüm etmektedir. Bu se-beple o, dinî hayatımız için en güzel örnek-tir. Nitekim Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’deonun hayatı bizlere ‘yaşanabilir en güzel ör-nek’ olarak takdim edilmektedir. Dolayısıyladinî bir görev olarak yerine getireceğimizpratikler ve bireysel dindarlığımızda tercihedeceğimiz uygulamaların en güzeli, onunhayatında bulunmaktadır.Bugün için önemli sorunlarımızdan biri;Hz. Peygamber’in örnek hayatı ile kendi ha-yatımız arasında iyi bir köprü kurulamaması,dolayısıyla insanlığa örnek olacak ahlâkî du-yarlılığa sahip dindarlıkların üretilemeyişidirdenilebilir. Bu köprünün inşası için onun ha-yatını tekrar tekrar okumak ve onu iyi anla-mak gerekir. Hiç şüphesiz içinde yaşadığımızzamanlarda da onun güzel ahlâkına, yol gös-tericiliğine her zamanki gibi ihtiyacımız var-dır.Yüce Allah, onu tabiat üstü bir varlık ola-rak göndermemiştir. Bu yüzden onun temsilettiği ahlâkî değerler yapılabilir, uygulanabi-lir hayatımıza yansıtılabilir özellikler taşımak-tadır. Onun hayatında her zaman geçerliolan evrensel ilkeleri bulmak mümkündür.Bu evrensel prensip ve öğütlerde bireysel vetoplumsal hayatımızı huzura kavuşturacakgüçlü bir ışık vardır. İnsanlığın giderek birey-sel benliklerine yöneldiği bir ortamda, haya-tımızı güzel değerlerle inşa edebilmek için, obüyük şahsiyeti tanımalı ve çok sevmeliyiz.Hz. Peygamber’i sevmek demek; onun insan-lığın huzur ve mutluluğu için yaptığı çağrıyıgüncelleştirerek hayatımıza yansıtmak, ahlâ-kını ve çizgisini davranışlarımızın mihveri verehberi yapabilmektir.Kutlu Nebi, yeniden ürettiği şefkat vemerhamet değeri ile ahlâkın ve dinin özünüeylem olarak yorumlamaktadır. Bu yorumhayatın ve duyguların sadece öğretilerek de-ğil, yaşanarak oluşacağının altını çizer. Bu se-beple geleceğimizi emanet edeceğimiz ço-cuklarımıza, gençlerimize onun ahlâkını,onun teslim ettiği aşkın değerler bütününüçok iyi anlatmalıyız. Çocuk kalbine peygam-berin sevgisini iyi örneklerle nakşetmeliyiz ki,bu sevgi onu daha iyi tanımaya ve anlamayakapı aralasın. Çünkü kültürel etkileşimin yo-ğun olarak yaşandığı bir dönemde özelliklegençler, farklı kültürlerin de etkisiyle kendi özdeğerlerine hızla yabancılaşmaktadırlar. Allah Resulü’nün kutlu doğumunun yurtiçinde ve yurt dışında pek çok bilimsel ve kül-türel etkinliklerle anılmasının; onu anlamayakapı aralamasını ve kutlu doğumun manevîatmosferinin hayatımızda farkındalıklar mey-dana getirmesini Yüce Allah’tan niyazediyorum.