Makale

Editörden...

Editörden...

Bütün peygamberler, Yüce Allah’ın insanlığa rehberliketmek üzere gönderdiği rahmet elçileridir. Onlar, sahihimanı, doğru bilgiyi ve örnek yaşantıyı hayat pratikleriyleinsanlığa öğreten mümtaz şahsiyetler, hikmetle irfanı, bu-günle yarını, dünya ile ahireti buluşturan ve barıştıran in-sanlık önderleridir. Peygamberler zincirinin son halkasıolan Hz. Muhammed (s.a.s), aklın ve ilmin, sabır ve vefâ-nın, şefkat ve merhametin, haklı iken özveride bulunma-nın, ihtiyaç sahibi iken paylaşmanın ve insanlığın mutlulu-ğu adına yüreğini ortaya koymanın adıdır.O, ilâhî vahyin son kılavuzu, insanı insan yapan bütüngüzelliklerin ve ahlâkî erdemlerin odaklandığı model şahsi-yettir. Hz. Peygamber’in hayatında ve öğütlerinde bireyselve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güçlü bir ışık ve engüzel örnekler vardır.

Hz. Muhammed’in Allah’tan getirdiği ilâhî daveti, yolu-muzu aydınlatan sünnetini, örnek ahlâkını, hayat yüklümesajlarını ve evrensel ilkelerini anlamak, ona duyulan de-rin sevgiyi gönüllerden davranışlara ve toplumsal bilinceaktarmak amacıyla, asırlardır Müslümanlar onun dünyayagelişini Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır. Ona olan sev-gilerini ve yürekten bağlılıklarını ifade etmek için erkek ço-cuklarına Ahmet, Mahmut, Mustafa, kızlarına ise onunremzi olan Gül, Gülnur, Gülbahar gibi isimler vermiş,onun aile fertlerine ve soyundan gelenlere özel bir değerverilmiştir. Sevgili peygamberimizin doğumunun yeni bir yıldönü-münü kutlarken, geçim telâşı, gelecek kaygısı, bencillik,mevki, güç ve şöhretin sanal mutluluğu ya da yoksulluğunyol açtığı umutsuzluk gibi olumsuzluklar karşısında insanlı-ğın, onu tanımanın ve sevmenin sağlayacağı güven orta-mına ihtiyacı vardır. Kötü alışkanlıkların, uyuşturucu mad-de bağımlılığının, çeşitli zararlı akımların bataklığına itilengençlik ve manevî değerlerin eksikliğiyle daralan kalplersevgili Peygamberimizin kılavuzluğuna muhtaçtır. Diyanet İşleri Başkanlığımız, Türkiye Diyanet Vakfı ilebirlikte 1989 yılından bu yana, ülkemizde ve yurt dışındaKutlu Doğum Haftası programları çerçevesinde, Hz. Pey-gamber’i daha iyi anlamak, insanlığa yaptığı evrensel çağ-rıyı doğru ve etkin bir şekilde sunmak ve güzel ahlâkını bü-tün insanlığa anlatmak üzere toplumumuzda birlik ve be-raberlik mesajları vermekte, bilimsel ve kültürel pek çokprogramlar düzenlenmektedir. Kutlu Doğum Haftası, Hz. Peygamber’i anmak, temsilettiği aşkın değerleri kavramak, insanlığa getirdiği öğreti-leri hayatımıza ışık tutan bir meşale yapabilmek ve ilkeleri-ni davranışlarımızın mihveri yapabilme çabasıdır. Özellikleson yıllarda bu hafta vesilesiyle düzenlenen programlarmanevî bir şölen havasında geçmektedir.Sevgili peygamberimizi daha yakından tanımamıza ve-sile olacağı düşüncesiyle hazırladığımız bu sayıyı ilginizesunarken, yurt içinde ve yurt dışında çok farklı etkinliklerlegerçekleştirilecek Kutlu Doğum Haftasının milletimize, İs-lâm âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini, birlikve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini Yüce Allah’tanniyaz ediyorum.