Makale

Konu: Peygamber sevgisi

Konu:
Peygamber sevgisi
Yunus Akkaya
Basılı Yayınlar Daire
Başkan Vekili

I. Plan
a) Peygamber sevgisinin anlamı ve önemi
b) Kur’an-Kerim’de ve hadislerde peygamber sevgisi
c) Hz. Peygamber’i sevmenin belirtileri
II. İşlenişi
Konuya peygamber sevgisinin anlam ve önemine değinilerek başlanır. Hz. Peygamber’i sevmenin imanla ilgili boyutu üzerinde durulur. Peygamber sevgisi konusu ayet ve hadislerden yararlanılarak genişçe izah edilir. Bu bağlamda peygamberimizin âlemlere rahmet olarak gönderilmesi, üstün insani niteliklere sahip olması, güzel ahlakı ve ümmetine olan düşkünlüğü anlatılır.
Daha sonra peygamber sevgisinin ancak; onun davetine icabet etmek, sünnetini yerine getirmek, sevdiklerini sevmek, sevmediklerini sevmemek ve ahlakını örnek almak suretiyle mümkün olacağı vurgulanır. Son bölümde kültürümüzde ve edebiyatımızda peygamber sevgisi konusu üzerinde durulur ve genel bir değerlendirme yapılarak vaaza son verilir.
III. Özet sunum
Hz. Peygamber’e inanmak ve onu sevmek imanın temel şartlarından birisidir. Kur’an’ın ifadesine göre en üstün ahlak sahibidir. Etrafına ışık saçan bir kandildir. Kendisine tabi olanları daima en doğruya götürür. Bütün insanlar için rahmet olarak gönderilmiştir. Allah’a ve ahiret gününe inananlar için en mükemmel bir örnektir.
Hz. Peygamber’in hayatı incelendiğinde; o, Allah’a gönülden bağlanmanın, onun emirlerini aşkla yaşamanın, insanların ızdırabına ortak olmanın, onlara sırf Allah rızası için yardım etmeyi bir vicdan zevki hâline getirmenin, yine onlara sırf insan oldukları için sevgi ve saygı duymanın, intikama muktedir iken affetmenin en güzel örnekleri görülecektir.
Gerçek bir mümin kendisine örnek edineceği bu ideal insanı Yüce Allah’tan sonra kendi canından, malından, her şeyden ve herkesten daha çok sever ve onu kendisine rehber edinir.
IV. Konu ile ilgili bazı ayetler
De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Al-i İmran, 3/31.)
“And olsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir.” (Tevbe, 9/128.)
“Peygamber, müminlere kendi canlarından daha yakındır…” (Ahzab, 33/6)
“Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin. Şüphesiz Allah ve Rasulünü incitenlere, Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.” (Ahzab, 33/ 56, 57.)
Konu ile ilgili ayrıca şu ayetlere de bakılabilir: Al-i İmran, 3/128,164; Nisa, 4/69; Tevbe, 9/24,129; Nahl, 16/64; Kaf, 50/45; Kehf, 18/6; Nur,24/62-63; Şuara,26/3, 215; Haşr, 59/7; Kalem 68/4; Müddessir,73/1, 4.
V. Konu ile ilgili bazı hadisler
Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Sizden biriniz beni annesinden-babasından, çoluk-çocuğunuzdan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz.” (Buhari, Sahih, İman, 2/89.)
“Hz. Ömer: “Ey Allah’ın Rasulü! Ben sizi canımdan başka her şeyden daha çok severim" dedi. Peygamberimiz:
Ey Ömer! Canımı kudret elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, beni canından daha çok sevmedikçe olgun mümin olamazsın, buyurdu. Peygamberimizi dikkatle dinleyen Hz. Ömer:
Ey Allah’ın Rasulü! Vallahi ben şimdi sizi canımdan daha çok seviyorum, deyince Peygamberimiz: İşte Ya Ömer, şimdi olgun mümin oldun buyurdular.” (Aynî, Umdetü’l-Kârî,1/144.)
Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Üç özellik vardır; bunlar kimde bulunursa o, imanın tadını alır: Allah ve Rasulünü, (bu ikisinden başka) herkesten fazla sevmek. Sevdiğini Allah için sevmek. Allah kendisini küfür bataklığından kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi, ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek. ” (Buhari, Sahih, İman, 2/9.)
Bir bedevi Rasulüllah (s.a.s.)’a: Kıyamet ne zaman kopacak? Diye sordu. Efendimiz: “Kıyamet için ne hazırladın?” buyurdu. Allah ve Rasulünün sevgisini, dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber: “O halde sen, sevdiğin ile berabersin.” buyurdu. (Müslim, Sahih, Birr ve Sıla, 45/50.)
VI. Konu ile ilgili bazı hikmetli sözler
Muhammed’in barbar, kan dökücü insanların vahşi geleneklerini, sayısız ilerlemelere dönüştürmesinden başka bir şöhrete ihtiyacı yok. O’nun hikmetli dini, dünyayı hâkimiyeti altına alacaktır. Muhammed (s.a.s.) hürmet ve saygıya layıktır. (Tolstoy)
Muhammed, büyük bir insandı; erdem ve mükemmellik örneği ile büyük insanlar yetiştirdi. Hikmetli bir kanun yapıcı, adil bir yönetici, münzevi bir peygamberdi. Dünyanın o ana kadar benzerini görmediği bir devrimi gerçekleştirdi. (Voltaire)
Hiç kimse Hz. Muhammed’in prensiplerinden daha ileri adım atamaz. Avrupa’ya nasip olan bütün başarılara rağmen bizim konulmuş olan bütün kanunlarımız, İslam kültürüne nispetle eksiktir. Biz Avrupa milletleri medeni imkânlarımıza rağmen, Hz. Muhammed’in son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız. Şüphe yok ki, hiç kimse bu yarışmada onu geçemeyecektir. (Goethe)
VII. Verilebilecek mesajlar
Günah bataklığındaki Mekke toplumunda dahi tertemiz bir gençlik dönemi geçirmiştir.
Kendisine iman etmeyen müşrikler tarafından bile el-Emin olarak nitelendirilmiştir.
Âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Ümmetine çok düşkündür ve müminlerin sıkıntıya düşmesi ona çok ağır gelir.
Müşriklerin her türlü hakaret ve işkencelerine rağmen peygamber nezaketinin en güzel örneklerini sergilemiştir.
Cennetle müjdelenmesine rağmen ibadetlerine bağlı kalarak ibadetlerin bizler için Allah’ın bir lütfu olduğunu göstermiştir.
İnsanlık için en güzel örnektir ve onun ahlakı Allah Teala tarafından “Muhakkak ki sen, en yüce ahlak üzeresin.” şeklinde takdir edilmiştir.
Allah sevgisi Peygamber Efendimiz’e tabi olmaktan geçer.
Hz. Peygamber’in davetine icabet, sünnetini yerine getirmek ve ahlakını örnek almak ona olan sevginin bir tezahürüdür.
VIII. Yararlanılabilecek diğer bazı kaynaklar
• İslam Peygamberi, Muhammed Hamidullah, trc. Salih Tuğ, M. Said Mutlu, İstanbul, İrfan Yayınevi, 2002
• Hz. Muhammed’in Hayatı, Martin Lings, İnsan yayınları.
• Hayatü’s-sahabe: Peygamberimiz ve ilk Müslümanlar, Muhammed Yusuf Kandehlevi; trc. Sıtkı Gülle, İstanbul, Divan Yayınları, 1990.
• Hazret-i Peygamber’in Hayatı: Siyer-i Nebi/Osman Keskioğlu, Ankara, Diyanet İşleri Başkanlığı, 1974.
• Riyazü’s-Salihin, Nevevi, tercüme ve şerh eden M. Yaşar Kandemir, İsmail L. Çakan, Raşit Küçük, İstanbul, Erkam Yayınları, 2001.